Polaris, 2014

The famous Fairbanks landmark, The Big I is neighbour to Polaris.